แนะนำลูกค้า ไทย ไมโคร เทค แฟชั่นมาร์ค

เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี

แฟชั่นมาร์ค จำหน่าย เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี แบบใหม่ ล่าสุด ไม่ซ้ำใคร แฟชั่นล่าสุด 2010 เสื้อผ้าเกาหลี กระโปรงเกาหลี เดรสเกาหลี กางเกงเกาหลี และแฟชั่นอื่นๆ อีกมากมาย พบกันที่

แฟชั่นมาร์ค เว็บไซต์ http://www.fashionmarked.com/

Advertisements

แนะนำลูกค้า ไทย ไมโคร เทค ขวัญข้าวโคมลอย

โคมลอย

ขวัญข้าวโคมลอย จำหน่ายโคมลอย โคมประดับ ราคาถูก เราผลิตเองจากแหล่งชุมชน เชียงใหม่ ขายส่งโคมลอย โคมประดับ ราคากันเอง สามารถเข้าดูสินค้าของเราได้ที่

เว็บไซต์ http://www.kwankaokhomloy.com/

แนะนำลูกค้า ไทย ไมโคร เทค Thai Sintered Mesh Co., Ltd.

What is TSM?

Thai Sintered Mesh Co., Ltd. (TSM) was established in the year of 2007 and the major shareholders are Nichidai Filter Corporation, Nichidai Corporation and Kansai Wire Netting Co., Ltd. all of which are Japanese companies.

TSM is engaged in sintering stainless steel material, especially SUS wire meshes and for this purpose, four (4) units of advanced and quite sizable vacuum furnaces were invested and are well maintained. It is only one company that is engaged in sintering SUS material in Thailand. TSM is also engaged in manufacturing various types of SUS filters, which are basically made from sintered wire mesh.

What is sintered wire mesh?

It is a porous metal panel which consists of multiple meshes and is sintered (diffusion-bonded) into one panel. It usually consists of protection mesh, filter mesh and support mesh and its combination is depending on needs or requirements.

Products by Thai Sintered MeshSintered wire mesh,Sintered stainless steel mesh,Poremet,Heat treatment service,Metal filter products

Code C graphic LCD #6

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Purpose: Write graphic on a graphic LCD
// Inputs: (x,y) – The upper left coordinate of the first letter
// id – Indicator of graphic table
// color – ON or OFF
// page – number of page display
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void glcd_imag (int8 x,int8 y,char *imagptr ,int1 color,int8 page)
{
int8 i,j,k,l,cnt;
int8 pixelData;
l = x;j=0;
cnt = imagptr[0]; //
for(i=0;i<page;i++)
{
for(j=j; j<cnt; j++) // Loop through character byte data
{
pixelData = imagptr[j+1];
for(k=0; k<8; k++) // Loop through the vertical pixels
{
if(bit_test(pixelData, k)) // Check if the pixel should be set
{
glcd_pixel(x, y+k, color); // Draws the pixel
}
}
++x;
}
x = l;y +=8 ;cnt +=imagptr[0];
}

void clr_screen ()
{
glcd_fillScreen(OFF);
}

void glcd_num (int8 x,int8 y,char *textptr,int1 color)
{
int i, j, k, l, m, n, o, p=0,q; // Loop counters

BYTE pixelData[18]; // Stores character data
q = y;
for(i=0; textptr[i] != ”; ++i, ++x) // Loop through the passed string
{
if(textptr[i]< ‘0’ && textptr[i] > ‘9’)memset(pixelData,0,sizeof(pixelData));
else memcpy(pixelData, NUM[textptr[i]-‘0’], sizeof(pixelData));
for(o=0; o<2 ;++o)
{
for(j=0; j< 9; ++j,++p, x++) // Loop through character byte data
{
for(k=0; k<8; ++k) // Loop through the vertical pixels
{
if(bit_test(pixelData[p], k)) // Check if the pixel should be set
{
glcd_pixel(x, y+k, color); // Draws the pixel

}
}
}
x-=9;y+=8 ;
}
x+=10;y=q;p = 0;
}
}
#endif

Programming Click Now

Code C graphic LCD #5

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Purpose: Write text on a graphic LCD
// Inputs: (x,y) – The upper left coordinate of the first letter
// textptr – A pointer to an array of text to display
// size – The size of the text: 1 = 5×7, 2 = 10×14, …
// color – ON or OFF
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#ifdef LARGE_LCD
void glcd_text57(int16 x, int16 y, char* textptr, int8 size, int1 color)
#else
void glcd_text57(int8 x, int8 y, char* textptr, int8 size, int1 color)
#endif
{
int i, j, k, l, m, n; // Loop counters
int1 Up,Lo;
BYTE pixelData[5]; // Stores character data
char Upper[12],Lower[2];

sprintf(Upper,”&Ntilde;&Ocirc;&Otilde;&Ouml;&times;&ccedil;&egrave;&eacute;&ecirc;&euml;&igrave;&Oacute;”);
sprintf(lower,”&Oslash;&Ugrave;”);

for(i=0; textptr[i] != ”; ++i, ++x) // Loop through the passed string
{
Up=0;Lo=0;
if(textptr[i] < ‘S’) // Checks if the letter is in the first text array
memcpy(pixelData, TEXT[textptr[i]-‘ ‘], 5);
else if(textptr[i] <= ‘~’) // Check if the letter is in the second array
memcpy(pixelData, TEXT2[textptr[i]-‘S’], 5);
else if(textptr[i] < ‘&Iuml;’) // Checks if the letter is in the first text array
memcpy(pixelData, TEXT3[textptr[i]-0xA0], 5); // 0xA0 = Space in thaifron
else if(textptr[i] <= ‘&Ugrave;’) // Check if the letter is in the second array
memcpy(pixelData, TEXT4[textptr[i]-‘&Iuml;’], 5);
else if(textptr[i] <=’&igrave;’)
memcpy(pixelData, TEXT5[textptr[i]-‘&agrave;’], 5); // Default to space
else
memcpy(pixelData, TEXT[0], 5);

if(textptr[i] > 0xA0)
{
for(n=0;n<12;++n)
{
if(textptr[i]==Upper[n]){Up=1;x-=6;break;} // Revers x 5 step
}
for(n=0;n<2;++n)
{
if(textptr[i]==Lower[n]){Lo=1;x-=6;break;} // Revers x 5 step
}
}

if(x+5*size >= GLCD_WIDTH) // Performs character wrapping
{
x = 0; // Set x at far left position
y += 7*size + 1; // Set y at next position down
}
for(j=0; j<5; ++j, x+=size) // Loop through character byte data
{
if(Up) //Test Upper case
{
for(k=0; k<7*size; ++k) // Loop through the vertical pixels
{
if(bit_test(pixelData[j], k)) // Check if the pixel should be set
{
for(l=0; l<size; ++l) // The next two loops change the
{ // character’s size
for(m=0; m<size; ++m)
{ //-3
glcd_pixel(x+m, ((y+k*size+l)-3), color); // Draws the pixel
}
}
}
}
}
else if(Lo) //Test Lower case
{
for(k=0; k<7*size; ++k) // Loop through the vertical pixels
{
if(bit_test(pixelData[j], k)) // Check if the pixel should be set
{
for(l=0; l<size; ++l) // The next two loops change the
{ // character’s size
for(m=0; m<size; ++m)
{ //+7
glcd_pixel(x+m, ((y+k*size+l)+7), color); // Draws the pixel
}
}
}
}
}
else
{
for(k=0; k<7*size; ++k) // Loop through the vertical pixels
{
if(bit_test(pixelData[j], k)) // Check if the pixel should be set
{
for(l=0; l<size; ++l) // The next two loops change the
{ // character’s size
for(m=0; m<size; ++m)
{
glcd_pixel(x+m, y+k*size+l, color); // Draws the pixel
}
}
}
}
}

}
if(size>1)++x;
}
}

Programming Click Now

Code C graphic LCD #4

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Purpose: Draw a circle on a graphic LCD
// Inputs: (x,y) – the center of the circle
// radius – the radius of the circle
// fill – YES or NO
// color – ON or OFF
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#ifdef LARGE_LCD
void glcd_circle(int16 x, int16 y, int16 radius, int1 fill, int1 color)
#else
void glcd_circle(int8 x, int8 y, int8 radius, int1 fill, int1 color)
#endif
{
#ifdef LARGE_LCD
signed int16 a, b, P;
#else
signed int8 a, b, P;
#endif

a = 0;
b = radius;
P = 1 – radius;

do
{
if(fill)
{
glcd_line(x-a, y+b, x+a, y+b, color);
glcd_line(x-a, y-b, x+a, y-b, color);
glcd_line(x-b, y+a, x+b, y+a, color);
glcd_line(x-b, y-a, x+b, y-a, color);
}
else
{
glcd_pixel(a+x, b+y, color);
glcd_pixel(b+x, a+y, color);
glcd_pixel(x-a, b+y, color);
glcd_pixel(x-b, a+y, color);
glcd_pixel(b+x, y-a, color);
glcd_pixel(a+x, y-b, color);
glcd_pixel(x-a, y-b, color);
glcd_pixel(x-b, y-a, color);
}

if(P < 0)
P += 3 + 2 * a++;
else
P += 5 + 2 * (a++ – b–);
} while(a <= b);
}

 

Programming Click Now

Code C graphic LCD #3

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Purpose: Draw a bar (wide line) on a graphic LCD
// Inputs: (x1, y1) – the start coordinate
// (x2, y2) – the end coordinate
// width – The number of pixels wide
// color – ON or OFF
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#ifdef LARGE_LCD
void glcd_bar(int16 x1, int16 y1, int16 x2, int16 y2, int8 width, int1 color)
#else
void glcd_bar(int8 x1, int8 y1, int8 x2, int8 y2, int8 width, int1 color)
#endif
{
int8 half_width;
signed int16 dy, dx;
signed int8 addx=1, addy=1, j;
signed int16 P, diff, c1, c2;

#ifdef LARGE_LCD
int16 i=0;
dx = abs((signed int16)(x2 – x1));
dy = abs((signed int16)(y2 – y1));
#else
int8 i=0;
dx = abs((signed int8)(x2 – x1));
dy = abs((signed int8)(y2 – y1));
#endif

half_width = width/2;
c1 = -(dx*x1 + dy*y1);
c2 = -(dx*x2 + dy*y2);

if(x1 > x2)
{
signed int16 temp;
temp = c1;
c1 = c2;
c2 = temp;
addx = -1;
}
if(y1 > y2)
{
signed int16 temp;
temp = c1;
c1 = c2;
c2 = temp;
addy = -1;
}

if(dx >= dy)
{
P = 2*dy – dx;
diff = P – dx;

for(i=0; i<=dx; ++i)
{
for(j=-half_width; j<half_width+width%2; ++j)
{
#ifdef LARGE_LCD
int16 temp;
#else
int8 temp;
#endif

temp = dx*x1+dy*(y1+j); // Use more RAM to increase speed
if(temp+c1 >= 0 && temp+c2 <=0)
glcd_pixel(x1, y1+j, color);
}
if(P < 0)
{
P += 2*dy;
x1 += addx;
}
else
{
P += diff;
x1 += addx;
y1 += addy;
}
}
}
else
{
P = 2*dx – dy;
diff = P – dy;

for(i=0; i<=dy; ++i)
{
if(P < 0)
{
P += 2*dx;
y1 += addy;
}
else
{
P += diff;
x1 += addx;
y1 += addy;
}
for(j=-half_width; j<half_width+width%2; ++j)
{
#ifdef LARGE_LCD
int16 temp;
#else
int8 temp;
#endif

temp = dx*x1+dy*(y1+j); // Use more RAM to increase speed
if(temp+c1 >= 0 && temp+c2 <=0)
glcd_pixel(x1+j, y1, color);
}
}
}
}